PROJECT

Rijkere natuur en de rivierbodem in balans met nevengeulen en langsdammen

In het KRW-Natura2000-project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) ontwikkelen Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een herinrichting van uiterwaarden langs de Midden-Waal met nevengeulen en overstromingsvlaktes.

Project UWDH ligt op hetzelfde riviertraject als de pilot ‘Langsdammen’, waarvoor in 2019 langsdammen zijn aangelegd ter verbetering van de lokale scheepvaartcondities, hoogwaterveiligheid en natuurwaarden. Doordat de nevengeulen water aan de rivier onttrekken, vertraagd de stroming in de rivier en kan er in de vaargeul aanzanding plaatsvinden. In samenwerking met Deltares heeft HKV de mogelijke bodemeffecten onderzocht ten gevolge van de nevengeulen. In het bijzonder is gekeken of, na aanleg van de nevengeulen, de inlaatdrempels van de langsdammen nog voldoende sturingsmogelijkheden bieden om mogelijke ongewenste bodemeffecten te mitigeren.

Uit modelstudies blijkt dat op het beschouwde riviertraject de baggerlast met enkele procenten kan toenemen, maar dat de aanleg van de nevengeulen in UWDH nauwelijks invloed heeft op het afvoerregelbereik van de langsdammen. De toename in aanzanding kan worden gemitigeerd door het slim regelen van de drempels van de langsdammen.

Het project UWDH vergroot de natuurwaarde van de rivier. Via adaptief beheer van de langsdammen blijft de rivierbodem in balans.

Afbeelding header, bron Rijkswaterstaat: Een nevengeul in de uiterwaard bij de Tielse plaat in de Waal is onderdeel van ontwerp van project ‘UWDH’. Op dit traject zijn ook langsdammen aanwezig.