PROJECT

Actualisatie morfologisch model van de Rijntakken

De doorgaande bodemerosie op de Rijntakken zorgt voor toenemende problemen voor de natuur, waterverdeling en de scheepvaart. In het kader van Integraal Riviermanagement (IRM) wordt gezocht naar maatregelen om de bodemerosie te stoppen. Daarvoor is een actueel en betrouwbaar rekenmodel onontbeerlijk waarmee de bodemontwikkeling van de rivier voor de komende eeuw kan worden bepaald voor verschillende combinaties van klimaatscenario’s en rivieringrepen.

In opdracht van en samen met Deltares is het bestaande tweedimensionale morfologische model van de Rijntakken verbeterd voor het geschetste doel. Het bestaande Delft3D model bleek de trends in bodemerosie en gradiënten in sedimenttransporten niet meer voldoende te beschrijven. Daardoor was het niet mogelijk om de rivierkundige effecten van inrichtingsmaatregelen goed te bepalen.


Bodem splitsingspuntengebied na 20 jaar rekenen

In de update van het model zijn recente meetgegevens toegevoegd aan het model, bestaande uit karakteristieke korrelgroottes op de rivierbodem uit een meetcampagne van 2020 en een recente riviergeometrie. Vervolgens is het model afgeregeld op gemeten waterstanden, bodemtrends en sedimenttransporten afgeleid uit bodemveranderingen en de sedimentbalans. Daarvoor zijn de formules voor berekening van het sedimenttransport geanalyseerd en beter ingeregeld. Het aangepaste model beschrijft de kenmerkende bodemgeometrie in de Rijntakken goed en berekent de huidige trends duidelijk beter dan eerder. Het model is ook getest voor een situatie met grootschalige rivierverruiming op de Rijntakken en geeft plausibele en voor IRM relevante uitkomsten.