Over HKV

Missie en kernwaarden

HKV lijn in water werkt met een driedelige missie met het doel bij te dragen aan een veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen: medewerkers, opdrachtgevers, collega bedrijven, leveranciers en de maatschappij.

Dienstenmissie: dé duurzame kennisondernemer zijn voor water en veiligheid
Het bieden van kwalitatief goede, duurzame, innovatieve en onafhankelijke oplossingen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer met advies, onderzoek en productontwikkeling.

Economische missie: een financieel duurzame bedrijfsvoering hebben
Door het nemen van financieel en economisch gezonde beslissingen waarborgt het bedrijf haar winstgevendheid en vergroot daarmee de waarde voor aandeelhouders en ruimte voor de (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers.

Sociale missie: aandacht voor mens en maatschappij hebben in advies, onderzoek en bedrijfsvoering
Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving waar groei en ontwikkelingen samengaan met respect voor milieu en mens zowel lokaal als internationaal.

Kwaliteit, sociaal gericht, ondernemend en transparant zijn voor ons kernwaarden. Het zijn waarden die ervoor zorgen dat wij als collega’s goed met elkaar omgaan en elkaar beter maken, die ervoor zorgen dat wij onze opdrachtgevers en partners goed van dienst zijn en die ervoor zorgen dat we als onafhankelijke adviseurs gerespecteerd zijn.
Deze kernwaarden zorgen ervoor dat wij op een duurzame manier invulling kunnen geven aan onze missie kennisondernemer te zijn voor water en veiligheid. Onze kernwaarden zijn vrijelijk gebaseerd op de UN Global Compact.

HKV Code Of Conduct

Organogram

Maatschappelijke betrokkenheid

We vinden betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord omgaan met onze planeet vanzelfsprekend. Daarom onderschrijven wij de tien principes van de United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org), gericht op mensenrechten, eerlijke arbeid, een beter milieu en anti-corruptie. Als lid van de Global Compact dragen we zoveel mogelijk bij aan de implementatie van de principes.
We vinden het belangrijk om als bedrijf bij te dragen aan een duurzame leefomgeving op een manier die bij ons past. We doen projecten die direct bijdragen aan onze leefomgeving zoals de Ocean Cleanup en Ecoshape. Daarnaast ondersteunen wij diverse lokale, nationale en internationale maatschappelijke initiatieven

Ook ondersteuning en begeleiding van studenten vinden wij erg belangrijk. Het geeft hen de mogelijkheid om kennis te maken met het vakgebied en het bedrijfsleven. We bieden studenten een afstudeerplek aan, ondersteunen studieverenigingen en begeleiden groepen studenten tijdens hun stage in het buitenland.

HKV is lid van de volgende netwerken in de watersector

Certificering

ISO 9001
Wij hechten waarde aan certificering en daarmee waarborging van onze kwaliteit en bijdrage aan duurzaamheid. Wij zijn sinds 1995 in het bezit van een NEN-EN-ISO 9001 certificering.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. HKV is gecertificeerd voor het geven van adviezen op het gebied van waterbeheer, crisisbeheersing en risicoanalyse.

Alle projecten worden conform ons kwaliteitssysteem uitgevoerd. Dit betekent dat de projecten worden uitgevoerd volgens standaardprocedures. Hiermee wordt de continuïteit van het project gewaarborgd en zijn de werkzaamheden navolgbaar. Wij toetsen de inhoudelijke kwaliteit van projecten door producten intern aan een review te onderwerpen alvorens zij ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden aangeboden.

Safety Culture Ladder
HKV stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Met het hanteren van de Safety Culture Ladder biedt HKV haar medewerkers kaders voor veilig en gezond werken. Sinds 2023 is HKV gecertificeerd SCL Light, trede 2.

CO2-Prestatieladder
Daarnaast zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Bij HKV willen we bijdragen aan het milieu door de CO2-uitstoot ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten actief te reduceren. Sinds 2012 is HKV actief bezig om de CO2-uitstoot te reduceren. Hoewel CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke pijler. In de periode van 2012-2019 waren we gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder en is de totale CO2-uitstoot met 40% gereduceerd. De uitstoot uitgedrukt in FTE is gereduceerd met 41%. Een significante reductie!

In 2019 had HKV de intentie voor CO2-beleid over te stappen van de CO2-Prestatieladder naar de ISO 50001 richtlijn. Dit is een internationale norm voor energiemanagementsystemen die breder kijkt dan de CO2-Prestatieladder. In 2020 is gebleken dat een aantal opdrachtgevers in Nederland certificatie op de CO2-Prestatieladder verlangen boven certificatie van de ISO 50001 norm. Daarom heeft de directie van HKV besloten HKV weer te certificeren voor de CO2-Prestatieladder.

De doelstelling die HKV zich voor de periode 2020-2024 stelt is de CO2-uitstoot per FTE met nog eens 10% te reduceren ten opzichte van 2019. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse reductie van 2%.

Om dit te realiseren zijn voor de verschillende onderdelen van CO2-uitstoot reductiedoelstellingen uitgewerkt met daaraan gekoppelde maatregelen.

A. Inzicht

De CO2-footprint wordt halfjaarlijks en jaarlijks berekend en intern en extern gecommuniceerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de CO2-uitstoot voor scope 1 (directe emissie), scope 2 (indirecte emissie) en business travel voor het basisjaar 2019 en het eerste halfjaar van 2020.

 

De totale CO2 uitstoot in het uitgangsjaar 2019 was 173 ton (scope 1: 69 ton, scope 2: 6 ton, business travel: 98 ton).

In de eerste helft van 2020 is er een totaal van 45,6 ton CO2 uitgestoten, waarvan 24,3 ton in scope 1, 3,0 ton in scope 2 en 18,3 ton in business travel. Dat is een flink stuk minder in vergelijking met het eerste half jaar in 2019. Kwantitatief is de reductiedoelstelling in 2020 zeker gehaald, maar door de COVID-crisis, met totaal veranderde omstandigheden, is het niet goed te beoordelen in hoeverre de genomen maatregelen daar invloed op hadden. Wel verwachten we een blijvende toename in het aantal digitale overleggen na de COVID-crisis. We streven ernaar de komende jaren het aantal te reizen kilometers en met name de CO2-uitstoot daarvan verder te reduceren.

 

B. Reductie

De reductiedoelstelling die we ons als HKV gesteld hebben is de CO2-uitstoot per FTE met 10% te reduceren in de periode 2020-2024, ten opzichte van het basisjaar 2019. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse reductie van 2% ten opzichte van het basisjaar 2019.

De reductiedoelen uitgesplitst per scope en voor business travel zijn:

 • Scope 1:
  1. Reductie CO2 uitstoot per FTE door verbranding aardgas met 10% in de periode 2020-2024, ten opzichte van 2019. Dit betekent een gemiddelde reductie van 2% per jaar.
  2. Reductie CO2 uitstoot per FTE door gebruik eigen wagenpark met 20% in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 4% per jaar in de periode 2020-2024.
 • Scope 2:
  1. Reductie van CO2 uitstoot per FTE met 10% ten opzichte van 2019 door elektriciteitsgebruik kantoor Delft in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 2% per jaar in de periode 2020-2024.
   Doelstelling binnen scope 2 betreft ook doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen of groene stroom.
  1. Toename van elektrische auto’s in het eigen wagenpark; 25% van de auto’s in eigen wagenpark is elektrisch in 2024 (in 2019 was dit 12%).
 • Business Travel:
  1. Reductie CO2 uitstoot per FTE van 20% ten opzichte van 2019 voor zakelijk verkeer met privéauto’s en treinreizen in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 4% per jaar in de periode 2020-2024.
  2. Reductie CO2 uitstoot per FTE van 50% ten opzichte van 2019 door zakelijk vliegen < 700 km in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 10% per jaar in de periode 2020-2024.
  3. Stabilisatie CO2 uitstoot per FTE ten opzichte van 2019 door zakelijk vliegen > 700 km in de periode 2020-2024.

Maatregelen
De maatregelen die we nemen om de CO2-uitstoot van HKV te reduceren zien we vooral op het gebied van mobiliteit: HKV blijft haar medewerkers stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken en het wagenpark wordt steeds zuiniger. Voor de toekomst, na corona, verwachten we dat er bij de uitvoering van projecten meer project-overleggen op afstand plaats zullen vinden. Naar verwachting zal 1 op de 4 project-overleggen op afstand plaats vinden. Voor de periode 2020-2024 is dit een belangrijke maatregel waarmee we als HKV verwachten de CO2-uitstoot van het eigen wagenpark en zakelijk verkeer door privéauto’s met 20% te kunnen reduceren ten opzichte van het basisjaar 2019.

Een belangrijk deel van het zakelijk verkeer van HKV betreft het vliegverkeer voor buitenlandse projecten. De uitstoot die hiermee samenhangt fluctueert sterk tussen jaren en hangt af van het aantal projecten in het buitenland. Reductie voor lange afstandsvluchten past niet in het beleid van HKV. Wel willen we onze medewerkers stimuleren de trein te pakken voor de kortere afstanden.

C. Communicatie

Het communicatiedoel rondom CO2-reductie is het structureel overbrengen van het energiebeleid van HKV met haar reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen worden om deze doelstelling te realiseren. Zo krijgen HKV-medewerkers, andere adviesbureaus/bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers een goed beeld van onze ambities en kunnen ze leren van onze ervaringen.

Naast dat HKV ieder jaar via de HKV-website publiekelijk communiceert over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief, vindt er communicatie plaats via:

Interne belanghebbenden door middel van:

 • Plenair werkoverleg (eenmaal per kwartaal)
 • Directe informatie per e-mail
 • Reactief op aanvraag

Externe belanghebbenden door middel van:

 • Website
 • Jaarverslag
 • Geïntegreerd in andere corporate communicatie-uitingen, indien relevant
 • Reactief op aanvraag
D. Participatie

Om onze inspanningen met betrekking tot uitstootreductie zo effectief mogelijk te maken hebben wij besloten om deel te nemen aan het sectorinitiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’. Daarnaast hebben we als HKV een actieve bijdrage bij de initiatieven UN Global Compact en het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), waar we als HKV lid van zijn.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog tips voor HKV of wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Documenten (klikbaar)

Certificaten

CO2-bewust certificaat, niveau 3

Certificaat Van Deelname NL CO2 Neutraal

A. Inventarisatie

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2019

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris halfjaarverslag 2020

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2020

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris halfjaarverslag 2021

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2021

B. Reductie

3.B.2.Energiemanagement Actieplan V2.5

C. Communicatie

3.C.2 Communicatieplan 1.7

D. Participatie

3.D.1 Sector En Keteninitiatieven V1.7