Voorwaarden

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website ontleend worden en het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. HKV garandeert niet dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert.

HKV kan de inhoud van de website, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kan de website links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. HKV kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot websites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij HKV, aan haar gelieerde ondernemingen of haar opdrachtnemers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HKV de informatie van de websites openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht.

De website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) HKV kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

HKV aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.