Promotieonderzoek

Er werken 15 gepromoveerde medewerkers bij HKV. Dat is bijna een kwart van de medewerkers die als adviseur bij HKV werkzaam zijn. Enkele recente promoties worden hieronder genoemd.

Joost Pol promoveerde op 6 december 2022 cum laude aan de TU Delft in het kader van het AllRisk programma. Joost onderzocht, sinds september 2017, hoe de veiligheidsbeoordeling van dijken verbeterd kan worden door rekening te houden met de hoogwaterduur en tijdsafhankelijke faalprocessen, zoals erosie door piping. Lees hier verder.

Guy Dupuits promoveerde op 20 december 2019 aan de TU Delft. Guy onderzocht het meenemen van bressen in een systeem van waterkeringen ten behoeve van de bepaling van het economisch aanvaardbaar overstromingsrisico. Een bres in een waterkering zal het overstromingsrisico voor andere waterkeringen in hetzelfde systeem beïnvloeden. De economisch optimale verhouding tussen kosten (dijkversterkingen) en baten (reductie van overstromingsrisico’s) verandert door het meenemen van bressen.
Lees hier verder.

Vincent Vuik verdedigde in maart 2019 met succes zijn proefschrift op de TU Delft. Hij deed onderzoek naar de betrouwbaarheid van Building with Nature maatregelen voor bescherming tegen overstromingen. Begroeide voorlanden, zoals kwelders en schorren, hebben de meeste aandacht gekregen in zijn onderzoek.
Lees hier verder.

Verder zijn de volgende HKV’ers bezig met onderzoeken die moeten leiden tot een proefschrift:

Lieke Lokin – Universiteit van Twente
Lieke Lokin is in januari 2020 begonnen met haar promotieonderzoek naar rivierduinen. Rivierduinen zijn relatief grote bodemvormen. Bij hoge afvoeren groeien deze bodemvormen, wanneer de afvoer afneemt breken ze weer langzaam af. De groei en afbraak van de duinen loopt achter op de waterstandsontwikkeling, deze hysterese zorgt ervoor dat de duinen voor het hoogwater relatief te laag zijn en na het hoogwater te hoog als men kijkt naar de equilibrium afmetingen. Rivierduinen veroorzaken twee problemen: bij hoge afvoeren verhogen de duinen de ruwheid wat weer zorgt voor hogere waterstanden en bij lage afvoeren zijn nog niet volledig afgebroken duinen obstakels voor de scheepvaart. In haar onderzoek heeft Lieke als doel om de dynamiek van de rivierduinen beter te begrijpen met daarbij de focus op de overgang van hoogwater naar extreem laagwater en deze kennis om te zetten in een voorspelmodel voor de grootte van de duinen.

 • L. Lokin, MSc adviseur Rivieren, kusten en delta's Thema's Rivieren, Kusten en delta's l.lokin@hkv.nl https://linkedin.com/in/lieke-lokin-a3b4215a
 • Bart Strijker – TU Delft

  Na 3 jaar (parttime) onderzoek te hebben verricht naar uitdroging van regionale keringen, is Bart in januari 2022 gestart met een promotieonderzoek bij de TU Delft. Hij heeft samen met drie waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA een monitoringsnetwerk opgezet waar de geohydrologie van regionale keringen wordt gemeten. De geohydrologie is het drijvende mechanisme van instabiliteiten en regionale dijkdoorbraken. Om risico’s rond regionale keringen juist in te schatten, is het nodig om de geohydrologische response te begrijpen; hoe vertaalt neerslag en verdamping zich door in bodemvocht en waterspanningen? Hier focust het promotiewerk van Bart op, evenals de doorvertaling naar faalkansen en afhankelijkheden met andere neerslag gedomineerde wateroverlastsituaties.

 • ir. B. Strijker adviseur Veiligheid en crisisbeheersing Thema's Waterveiligheid b.strijker@hkv.nl https://linkedin.com/in/bart-strijker-b7000960
 • Ties van der Heijden – TU Delft

  In oktober 2019 is Ties van der Heijden van start gegaan met zijn promotieonderzoek naar flexibilisering van het energiesysteem. Ties onderzoekt de balanscapaciteit die het Nederlandse watersysteem kan hebben in het elektriciteitsnetwerk om de destabiliserende werking van duurzame energie op te vangen. Door de vraag naar energie slim aan te passen help je met het balanceren van vraag en aanbod. Ties onderzoekt de beschikbare energiemarkt- en balansmechanismen, hoe je daarop in kan spelen met een watersysteem en onder onzekerheid, en dat zonder in te leveren op de waterveiligheid.

 • ir. T.J.T. van der Heijden adviseur Water en Energie Thema's Water en Klimaat t.vanderheijden@hkv.nl https://linkedin.com/in/ties-van-der-heijden-562b8a27
 • Hermjan Barneveld – Wageningen Universiteit

  De Maas hebben we de afgelopen eeuw flink veranderd door de bouw van stuwen, bochtafsnijdingen, normalisatie en winning van zand en grind. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn dijken aangelegd en de Maaswerken uitgevoerd, waarmee ruimte en natuur is gecreëerd. De Maas is daarmee een complexe rivier geworden en we weten niet goed hoe die functioneert. Dat geldt ook voor de morfologie, ofwel het transport van grind, zand, en slib en de erosie- en sedimentatieprocessen. Het hoogwater van juli 2021 met extreme erosie in de Grensmaas en grote zandafzettingen op de uiterwaarden toonde dat nog maar aan. Het is niet goed bekend hoe de sedimentbalans voor de Maas eruit ziet en wat de consequenties van een disbalans kunnen zijn voor natuur, scheepvaart en stabiliteit van infrastructuur. In zijn onderzoek aan de Wageningen University & Research, dat startte op 1 februari 2020, onderzoekt Hermjan de sedimentbalans en analyseert hij de extreme gebeurtenissen van 2021. Waarom gebeurde dat juist nu en niet in 1993 en 1995? Ook kijkt hij naar de mogelijkheden om langjarige voorspellingen van morfologische consequenties van maatregelen en klimaat sneller uit te kunnen voeren.

 • ir. H.J. Barneveld senior adviseur Rivieren, kusten en delta's Thema's Rivieren, kusten en delta's h.j.barneveld@hkv.nl https://linkedin.com/in/hermjan-barneveld-406b43b
 • Cees Oerlemans – TU Delft

  Overstromingsrisico in Nederland is een samenspel van klimaatverandering, ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie. De komende decennia worden grote investeringen gedaan in Nederland, waaronder woningbouw en infrastructuurontwikkeling. Tegelijkertijd is onvoldoende in beeld hoe deze investeringsbeslissingen samenhangen met overstromingsrisico en adaptatiestrategieën, met name op de lange termijn. In zijn onderzoek aan de TU Delft, dat startte op 1 november 2022, onderzoekt Cees de samenhang tussen zeespiegelstijging, gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie. In de eerste casus richt hij zich op de buitendijkse gebieden in Rotterdam, waarbij het overstromingsrisico tussen 1970-2150 in beeld is gebracht. In deze studie is expliciet rekening gehouden met de combinatie van zeespiegelstijging, woningbouw(plannen) en de aanleg van de Maeslantkering. De tweede casus concentreert zich op nieuwe methoden voor het beoordelen en waarderen van fysieke klimaatrisico’s, denk daarbij onder meer aan klimaatlabels voor huizen. Ook kijkt Cees welke lange-termijn adaptatiestrategieën voor de Rijn-Maasmonding mogelijk zijn met het oog op zeespiegelstijging. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Real Estate Development & Building in Low Urban Environments’ (RED&BLUE), met een breed consortium van overheden, woningbouwcoöperaties en partijen uit de financiële sector.

 • drs. ir. C. Oerlemans adviseur Veiligheid en crisisbeheersing Thema's Veiligheid en crisisbeheersing c.oerlemans@hkv.nl https://linkedin.com/in/cees-oerlemans-70b6b87a
 • Paulina Kindermann – TU Delft

  Sinds Paulina in mei 2021 is begonnen bij HKV, werkt ze aan een onderzoek naar de hydraulische belastingen aan de kust. Binnen dit onderzoek zijn gesimuleerde tijdsreeksen van wind en zeewaterstand gebruikt om meer begrip te krijgen van het effect van Noordzeestormen op extreme waterstanden langs de kust. Dit onderzoek was voor Paulina de motivatie om te beginnen aan een promotietraject aan de TU Delft. Daarom is ze in november 2023, in samenwerking met Rijkswaterstaat, HKV, TNO en Deltares, gestart aan een PhD-onderzoek naar de impact van klimaatverandering op extreme stormen op de Noordzee. Het doel is om beter te begrijpen hoe extreme stormen ontstaan, hoe klimaatverandering daar invloed op kan hebben en wat dit betekent voor de waterveiligheid aan de Nederlandse kust in de toekomst. Denk hierbij aan het ontwerp van dijken en duinen, maar ook aan de voorspelmodellen die gebruikt worden voor het tijdig sluiten van de stormvloedkeringen.

 • ir. P.E. Kindermann adviseur Veiligheid en crisisbeheersing Thema's Veiligheid en crisisbeheersing p.kindermann@hkv.nl https://www.linkedin.com/in/paulina-kindermann-20ab20128/
 • Niels van der Vegt – Universiteit van Twente

  In januari 2024 is Niels van der Vegt begonnen met een promotieonderzoek naar golfoverslag bij dijken. De benodigde hoogte van een dijk wordt onder andere bepaald door hoe erosiebestendig het binnentalud is. Momenteel wordt in deze berekening alleen de sterkte van de toplaag van de grasbekleding meegenomen. De sterkte van de kleilaag, die vaak onder de grasbekleding aanwezig is, wordt genegeerd omdat onbekend is hoeveel deze bijdraagt aan de erosiebestendigheid van het binnentalud. Tijdens zijn promotieonderzoek onderzoekt Niels door middel van experimenten en numerieke modellering wat de sterkte van deze onderlaag is en hoe deze gekwantificeerd kan worden. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit van Twente en in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek is onderdeel van het NWO-onderzoeksprogramma ‘Future Flood Risk Management Technologies’ (Future FRM Tech).

   

 • ir. N. van der Vegt adviseur Veiligheid en crisisbeheersing Thema's Waterveiligheid, crisisbeheersing n.vandervegt@hkv.nl https://www.linkedin.com/in/nielsvandervegt/