PROJECT

Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO)

Een informatiesysteem voor het ontsluiten van water en overstromingen data

Het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen bevat kaartlagen voor professionals die zich bezighouden met (de voorbereiding op) wateroverlast en overstromingen in Nederland. Het LIWO is een product van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN).

Het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (zie https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/) wordt in opdracht van Rijkswaterstaat (door)ontwikkeld door Deltares en HKV. In 2020 is een koppeling tussen LIWO en LDO (de Landelijke Database Overstromingen) gerealiseerd. Op basis van een recente set overstromingsscenario’s zijn alle LIWO kaarten bijgewerkt. LIWO toont o.a. de maximale overstromingsdiepte, overstromingskansen, evacuatie kentallen en informatie over gebiedsindeling en grenzen. Gebruikers kunnen individuele overstromingsscenario’s van verschillende doorbraaklocaties online combineren, resulterend in combinatiescenario’s. Resultaten van deze combinaties bestaan uit de gecombineerde (maximale) waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid, schade- en slachtofferkentallen en aankomsttijden van water.

De website Overstroomik.nl maakt gebruik van informatie uit LIWO. Het technisch beheer van de data voor deze website wordt dan ook gecombineerd met het beheer van LIWO.