PROJECT

Verkenning veiligheidsbenadering regionale keringen

Waterkeringen, zowel regionaal als primair, worden getoetst en ontworpen volgens een bepaalde veiligheidsbenadering. Momenteel worden verbeteringen van de vigerende veiligheidsbenadering voor regionale keringen verkend, onder andere een mogelijke overstap van de overschrijdingskansbenadering naar een overstromingskansbenadering. Om de mogelijkheden voor een verbeterde veiligheidsbenadering te onderzoeken, heeft STOWA vier pilots laten uitvoeren, door vier verschillende bureaus.

HKV heeft de pilot voor casus ‘Ommoord’ uitgevoerd, in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hierin hebben we onderzocht hoe een veiligheidsbenadering op basis van een overstromingskansnorm er voor deze casus uit zou kunnen zien. We hebben het volledige proces doorlopen, van gevolgenbepaling en inzet van gevolgbeperkende maatregelen, tot aan het bepalen van een optimale overstromingskansnorm en het bepalen van de overstromingskans om te toetsen aan deze norm.

Deze pilot levert enkele belangrijke inzichten en verbeterpunten op ten opzichte van de huidige praktijk. Zo hebben we bijvoorbeeld breder gekeken naar de gevolgenbepaling, door niet alleen te focussen op inundatieschade, maar ook keteneffecten en schade aan het boezemstelsel te beschouwen. Hierbij hebben we van grof naar fijn gewerkt, door alleen gevolgen in detail uit te werken die significant zijn voor de norm. Een ander voorbeeld is dat we bij het bepalen van de overstromingskans gebruik hebben gemaakt van fragility curves, waarbij we expliciet hebben beschouwd welke belastingen dominant zijn en juist deze belastingen als variërende parameters hebben gehanteerd in de curves. Daarnaast hebben we bewezen sterkte in rekening gebracht. Op deze manier doet de berekening van de overstromingskans beter recht aan het werkelijke gedrag van de kering.

Na uitvoering van alle vier de pilots werkt HKV samen met STOWA de belangrijkste conclusies en inzichten verder uit, en verwerkt deze in een overkoepelend voorbeeld. Dit leidt uiteindelijk tot een advies voor verbetering van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringen