PROJECT

Datamanagement Schelde-estuarium

Advisering verbetering datamanagement Scheldemonitor

HKV is penvoerder van ‘Schelde in Beeld’, een consortium van HKV, Bureau Waardenburg, Antea België en de Universiteit van Gent. In 2019 hebben we als consortium een raamovereenkomst afgesloten met Rijkswaterstaat, voor de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). In de VNSC werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Ten behoeve van analyse is een datamonitoringsprogramma opgezet door VNSC. Deze data wordt uiteindelijk gepubliceerd via de Scheldemonitor (https://www.scheldemonitor.be/nl). HKV adviseert hoe het datamanagement rondom de Scheldemonitor verbeterd kan worden.

Ten behoeve van de verschillende rapportageverplichtingen van Vlaanderen en Nederland over de staat van de Schelde-estuarium wordt met een monitoringsprogramma data ingezameld. Deze data wordt verwerkt door het VLIZ (Vlaams instituut voor de zee) en online beschikbaar gesteld in de Scheldemonitor. Uit een recente evaluatie is gebleken dat het verkrijgen van de data voor de analyses die ten grondslag liggen aan de rapportages, veel moeite heeft gekost. HKV is door het VNSC gevraagd om een verkenning te doen naar de huidige werkwijze rondom de dataverwerking.

Deze verkenning heeft inmiddels plaatsgevonden en HKV heeft geadviseerd om op verschillende momenten in de datastroom aanpassingen door te voeren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de wijze waarop data opgeslagen kan worden, maar ook naar scripts die gebruikt worden om de data te bewerken en te valideren. Hierbij past HKV de ervaring toe die is opgedaan bij het project Datamanagement Houtribdijk. Inmiddels is HKV samen met het VLIZ en de VNSC gestart om verbeteringen doorvoeren. Dit moet uiteindelijk resulteren in een datamanagementsysteem dat conform FAIR principes data ophaalt, verwerkt en beschikbaar stelt aan gebruikers.

Bron headerfoto: Edwin Paree (https://edwinparee.nl/aerial)