PROJECT

Data-analyse en datamodelleringsdiensten

Ten behoeve van het programma onderzoek en monitoring van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

HKV is penvoerder van het consortium ‘Schelde in Beeld’ – bestaande uit HKV, Bureau Waardenburg, Antea België en de Universiteit van Gent – dat in 2019 een raamovereenkomst heeft afgesloten met Rijkswaterstaat, voor de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie  (VNSC). In de VNSC werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. De raamovereenkomst heeft betrekking op data-analyse en datamodelleringsdiensten ten behoeve van het programma onderzoek en monitoring van de VNSC.

De eerste opdrachten binnen het raamcontract waren gericht op het verbeteren van de evaluatiemethodiek van de Westerschelde: een methodiek, die ontwikkeld is door Vlaanderen en Nederland om het functioneren van het Schelde-estuarium en de activiteiten die in het estuarium plaatsvinden, te beoordelen. Het verbeteren van zowel de methodiek als de achterliggende data heeft als doel de volgende evaluatieronde soepel te laten verlopen. Op dit moment wordt gewerkt aan het updaten/herschrijven van de evaluatiemethodiek met de nieuwe inzichten.

Het raamcontract, dat een looptijd van vier tot zes jaar heeft, zal daarnaast diverse onderzoeken met zich meebrengen op de thema’s klimaatverandering / zeespiegelstijging, sediment en natuur. Op dit moment werken we – samen met onze consortiumpartners – aan een inventarisatie van de kennisleemtes met betrekking tot de droogteproblematiek op het Kanaal Gent-Terneuzen.