PROJECT

WBI-Beoordeling Texel

Beoordeling van de Waddenzeedijk (traject 5-2) op Texel

Texel ligt grotendeels onder de zeepspiegel. De Waddenzeedijk beschermt Texel tegen hoogwater uit de Waddenzee. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beoordeelt eens per twaalf jaar of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. HKV werkt samen met Tauw aan de beoordeling van de dijken, duinen en kunstwerken aanwezig op Texel (dijktraject 5-2).

Op Texel is van 2017 tot en met 2019 in totaal 18 kilometer dijk versterkt. Daarbij is een deel van een traditionele groene dijk getransformeerd naar een nieuw natuurgebied met duinen en kwelders, de “Prins Hendrik zanddijk”. Tegelijkertijd zijn er drie gemalen vernieuwd. Dit maakt Texel een uniek traject met afwisselend dijken, duinen, kunstwerken, versterkte delen en niet-versterkte delen. Dit vraagt om een passende aanpak voor de beoordeling.

Ons team hanteert een werkwijze van grof naar fijn, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de versterkte delen en niet-versterkte delen. Naast complexe analyses gebruikt het team onderbouwde, kwalitatieve en/óf kwantitatieve redeneerlijnen in combinatie met de inzet van expert judgement om te komen tot een geloofwaardige overstromingskans van de waterkering.

De beoordeling van Texel zal het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. Op deze manier helpen wij de beheerder om Texel veilig te houden!