PROJECT

Watersysteemtoets Oostrumsche beek en Loobeek

Waterschappen toetsen hun watersystemen met een regelmatige frequentie aan de provinciale normen voor wateroverlast. Waterschap Limburg bereidt zich momenteel voor op de komende toetsronde en wil de werkwijze daarvoor verder uitwerken op basis van twee pilotprojecten. HKV voert een van de deze projecten uit voor de Oostrumsche beek en de Loobeek. In het project bepalen we hoogwaterstatistiek met de stochastenmethode en met een D-HYDRO model van het watersysteem.

Bij het bepalen van hoogwaterstatistiek nemen we naast de gebruikelijke stochasten, zoals neerslag (duur, volume en patroon), het seizoen, de voorgeschiedenis van de bodem en de buitenwaterstand (Maas), ook de begroeiingstoestand van de watergangen mee. De meeste wateroverlastsituaties in de afgelopen 10 jaar vonden plaats in de zomerperiode. In deze periode groeien watergangen sneller dicht en kunnen hiermee de wateroverlast vergroten.

We verwachten een groot aantal simulaties te moeten maken met hoge resolutie D-HYDRO modellen. We zetten de Google-cloud in om deze simulaties tegen lage kosten snel te kunnen maken met D-HYDRO. Daarnaast zetten we Python-scripts op om de simulatieresultaten met bijbehorende kansen om te zetten naar inundatiestatistiekkaarten en kaarten waarin we toetsen aan de provinciale normen voor wateroverlast.

We beoordelen de knelpunten met het waterschap in een beheerdersoordeel en definiëren zo nodig kansrijke maatregelen. Daarbij bepalen we ook de netto contante waarde van de schade om een indruk te krijgen van de omvang van mogelijke maatregelen.

Aan het eind van het project evalueren we de gevolgde werkwijze, zodat het waterschap deze ervaring kan inzetten voor de komende watersysteemtoetsen.