PROJECT

Mijn OverstromingsRisicoProfiel

In 2016 hebben we de webservice “MijnOverstromingsRisicoProfiel” gelanceerd. MijnOverstromingsRisicoProfiel berekent de overstromingsrisico’s en waterstanden voor je exacte locatie, uitgaande van een doorbraak van primaire of regionale keringen of wateroverlast in buitendijks gebied. Ook kan je met MijnOverstromingsRisicoProfiel berekenen of maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen kosteneffectief zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bekaden of ophogen van een terrein, het afschakelen van processen of het evacueren van goederen. Deze service is al toegepast door drie ziekenhuizen en een aantal netbeheerders die hun risicoprofiel wilden opstellen. Een risicoprofiel kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor bedrijven die onder de SEVESO-richtlijn vallen en als basis dienen voor vergunningverlening, verzekeringen of investeringsbeslissingen. Overheden, bedrijven en instellingen kunnen voor hun objecten online een risicoprofiel opstellen via http://www.MijnOverstromingsRisicoProfiel.nl

Bron foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta voorheen Waterschap Groot Salland