PROJECT

Handelingsperspectieven regionale keringen

Rijkswaterstaat heeft circa 520 kilometer aan regionale keringen in beheer, voornamelijk kanaaldijken. Tussen 2018 en 2020 zijn deze keringen getoetst aan de veiligheidsnormen. In deze toetsing is circa 120 kilometer gekeurd. Met het uitwerken van handelingsperspectieven voor deze keringen wordt een vervolg gegeven aan deze toetsing. Waarbij met name gekeken wordt naar het aanscherpen van de waterveiligheidsscope en het koppelen aan de bredere opgave voor de kanalen.

Vanaf 2021 stelt HKV samen met Tauw, IV-Infra en WSP de handelingsperspectieven op voor de regionale keringen van Rijkswaterstaat, binnen het programma Rijkskeringen. De handelingsperspectieven beschrijven per kanaal of dijktraject welke ingrepen en activiteiten de komende jaren nodig zijn.

Belangrijk onderdeel in de handelingsperspectieven is het vaststellen van de scope van de waterveiligheidsopgave. Hiervoor voeren we een nadere veiligheidsanalyse uit, waarbij we de toetsing als basis gebruiken. We scherpen de berekeningen uit de toetsing aan, door de conservatieve toetsregels uit de leidraden (deels) los te laten en het gehele faalproces te beschouwen, bijvoorbeeld aan de hand van faalpaden. Daarnaast leiden we voor een aantal kanalen de toetspeilen opnieuw af, aan de hand van realistische en minder conservatieve uitgangspunten. Vakken die eerder in de toetsing zijn afgekeurd, kunnen zo mogelijk alsnog worden goedgekeurd. In de nadere veiligheidsanalyse geven we ook een oordeel aan de onderdelen die in de toetsing nog geen oordeel hadden gekregen. Hiervoor winnen we benodigde informatie in, en maken waar nodig gebruik van redeneerlijnen. De resultaten van de nadere veiligheidsanalyse bepalen de definitieve scope van de waterveiligheidsopgave. Voor deze opgave bepalen we globaal welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld dijkversterking of monitoring.

Naast waterveiligheid spelen er rondom de kanalen (en regionale dijktrajecten) ook andere functies, met hun eigen opgaves. Deze brengen we in kaart. We vergelijken de opgaves met de waterveiligheidsopgave en identificeren meekoppelkansen. Dit biedt de input die de beheerder nodig heeft om de benodigde ingrepen aan het kanaal en/of dijktraject in te plannen, en om versterkingsprojecten op te starten.