PROJECT

Effecten onderwaterdrainage op wateroverlast

Gevoeligheidsberekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM)

Om veenoxidatie en CO2-uitstoot als gevolg daarvan te verminderen in veenweidegebieden kan onderwaterdrainage een passende maatregel zijn. Onderwaterdrainage leidt tot veranderingen in grondwaterstanden en de ontwateringscapaciteit in zomer- en winterperioden. Daarmee beïnvloedt onderwaterdrainage de watervraag en de kans op wateroverlast, zie figuur. Binnen dit project is de impact van onderwaterdrainage op de kans op wateroverlast gekwantificeerd door middel van een semi-probabilistische analyse met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) op afvoergebiedsniveau.

De modelberekeningen tonen aan dat de aanleg van onderwaterdrainage, zoals geschematiseerd in het LHM, leidt tot een hogere kans op wateroverlast in zomerperioden en tot een lagere kans op wateroverlast in winterperioden. De verhoogde kans op wateroverlast in de zomerperiode is van dezelfde orde grootte als de verhoogde kans op wateroverlast door klimaatverandering in 2050 (scenario 2050_WL_upper).

Aangezien in veenweidegebied in West-Nederland de norm voor bescherming tegen wateroverlast specifiek van toepassing is voor de zomerperiode geeft dit aanleiding de impact van OWD mee te nemen in de watersysteemtoets.

Figuur: De impact van onderwaterdrainage op de waterhuishouding.