PROJECT

Effecten amoveren Roggebotsluis

Als sluitstuk voor het landelijke Ruimte voor de Rivier programma moet de Roggebotsluis worden verwijderd (“geamoveerd”). Het gaat om een primaire waterkering die middenin het Drontermeer ligt en Oostelijk Flevoland met het eiland van Kampen verbindt.

Er verandert veel in het watersysteem als de Roggebotsluis is verwijderd. HKV onderzocht samen met RHDHV de waterveiligheid in het gehele achterliggende gebied na verwijdering van de Roggebotsluis. In het hele gebied zijn niet alleen de waterstanden bij de nieuwe normen voor waterveiligheid in beeld gebracht, maar ook de golfcondities en de sterkte van de waterkeringen.

Inhoudelijke uitdagingen bestonden uit een veiligheidsanalyse van de Drontermeertunnel en de ontwikkeling van een nieuwe probabilistische methode voor laagwaters. Daarnaast kenmerkte het project zich door goede afstemming en communicatie met de betrokken regionale partners. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een projectplan Waterwet waarin Rijkswaterstaat akkoord is met het verwijderen van de sluis.

Roggebot Sluis

Roggesluis schema

Roggesluis schema