PROJECT

Dijkversterking stadsdijken Zwolle

Verkenning rivierkundige effecten van buitenwaartse dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta versterkt 7,5km Zwolse stadsdijken in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. HKV voerde een verkenning van de rivierkundige effecten van de varianten met buitendijkse dijkversterkingen uit.

Binnendijkse, rivierwaartse versterkingen kunnen lastig uitvoerbaar of erg duur zijn. Versterking in buitendijkse richting kan dan een goed alternatief zijn. Deze versterking mag echter niet leiden tot grote opstuwing van de hoogwaterstand. Om een goede afweging te kunnen maken tussen binnen- of buitendijks versterken, heeft HKV voor een aantal dijktrajecten in beeld gebracht hoeveel opstuwing te verwachten is voor de verschillende buitendijkse versterkingsvarianten.

Voor het inschatten van de opstuwing hebben we een vuistregel gebruikt, die afhankelijk is van de hoeveelheid rivierafvoer die de rivierwaartse dijkversterking blokkeert. Met de verkregen informatie is inmiddels het voorkeursontwerp voor de dijkversterking vastgesteld.

Bron foto header: https://www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle