PROJECT

Dezy

Sinds 2017 heeft HKV in het kader van Slim Watermanagement diverse faalkansanalyses voor het watersysteem Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ARK) uitgevoerd, waarbij falen gedefinieerd is als het overschrijden van NAP+0,0 m op het NZK/ARK. Hieruit kwam naar voren dat de faalkans veel hoger is dan verwacht. Daarbij is de vraag gesteld naar de nauwkeurigheid van de berekende faalkans.

De faalkans van het NZK/ARK wordt berekend met het probabilistisch rekenmodel DEZY. DEZY berekent het waterstandsverloop op het NZK/ARK voor een groot aantal belastingen van neerslag, waterstanden op de Noordzee en rivierafvoer, elk met een bijbehorende kans van optreden. Hieruit wordt vervolgens de kans van optreden van waterstanden op het NZK/ARK berekend.

Voor de nauwkeurigheid van de faalkans hebben we de statistische onzekerheid en de modelonzekerheid van invoerparameters zoals neerslag en zeewaterstand, maar ook bandbreedtes in de pompcapaciteit (en kans op falen) van het gemaal IJmuiden, maar ook van gemaal Zeeburg bij Amsterdam beschouwd. Op basis hiervan zijn 10.000 DEZY-berekeningen uitgevoerd, om het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de overschrijdingsfrequentie vast te stellen. Het betrouwbaarheidsinterval van de faalkans van het NZK/ARK is grofweg een factor 2. Dit komt overeen met wat op voorhand grofweg werd verwacht.

In de communicatie over de faalkans van het NZK/ARK kan nu expliciet een bandbreedte worden aangegeven Deze bandbreedte is van belang om effect vaan maatregelen op de faalkans van het NZK/ARK te kunnen duiden naar collega’s, bestuurders en partners en partijen van buiten het waterbeheer.