PROJECT

Beslissen Onder Onzekerheid

Hulp bij het nemen van beslissingen bij een dreigende overstroming

HKV ontwikkelde een methode om de besluitvorming over grote maatregelen bij een dreigende overstroming te ondersteunen. Deze methode geeft expliciet aandacht aan onzekerheid en sluit aan bij de risicobenadering voor waterveiligheid die ten grondslag ligt aan de normen voor waterkeringen in de Waterwet en de bestaande crisisstructuren.

Tijdens een (dreigend) hoogwater worden allerlei maatregelen genomen om de kans op een dijkdoorbraak óf de gevolgen van een overstroming te verkleinen. Voor maatregelen zoals het sluiten van coupures en starten van dijkinspecties is het helder wanneer deze moeten worden genomen. Voor grotere maatregelen, met grote economische of maatschappelijke impact, is dat niet altijd duidelijk.

Binnen crisisteams wordt per maatregel telkens een afweging gemaakt: wegen de zekere negatieve gevolgen van de maatregel (bijvoorbeeld evacuatie of inzet van noodpolders) op tegen de mogelijke baten?

Op basis van weer- en waterverwachtingen wordt een verwachte kans op een dijkdoorbraak bepaald. Over het algemeen is het verleidelijk om te wachten met het nemen van een grote beslissing, omdat er altijd weer nieuwe (en hopelijke betere) verwachtingen beschikbaar komen. Tegelijkertijd kunnen de risico’s flink oplopen, omdat de baten aanzienlijk kunnen dalen als de tijd voor de uitvoering afneemt.

De opgedane inzichten kunnen worden gebruikt in de voorbereiding van de besluitvorming of ter ondersteuning van de crisisbesluitvorming en de voorbereiding van deze besluitvorming.