Mijn WaterRisicoProfiel

HKV

Met het instrument via de website Mijn WaterRisicoProfiel krijgt u inzicht in het ‘WaterRisicoProfiel’ voor uw locatie als gevolg van extreme neerslag, hoogwater en dijkdoorbraken. Dit profiel wordt opgesteld voor de huidige situatie, voor de situatie 2050 en 2100, rekening houdend met klimaatverandering en de versterkingen van primaire waterkeringen. Met het ‘WaterRisicoDiagram’ bieden we een hulpmiddel om te wegen of deze risico’s acceptabel zijn. Het resultaat van ‘WaterRisicoDiagram’ kan bijvoorbeeld worden gebruikt in het ruimtelijk beleid en/of een risicodialoog en keuzes voor financiële vraagstukken als investeringen of verzekeringen.

Het waterrisicoprofiel en onderliggende informatie

Een waterrisicoprofiel beschrijft de overschrijdingsfrequentie van de overstromingsdiepte op een willekeurige plaats in Nederland als gevolg van extreme neerslag, hoogwater en dijkdoorbraken van regionale en primaire waterkeringen. Het geeft inzicht in:

  • De kans dat die locatie kan overstromen.
  • De kans dat een bepaalde waterdiepte kan optreden.

Een waterrisicoprofiel wordt op basis van publieke beschikbare kennis en informatie voor de gekozen locatie bepaald. Voor de huidige situatie is uitgegaan van actuele neerslagstatistieken, actuele faalkansen van waterkeringen (peiljaar 2023 bron LIWO 2023) en dat alle regionale waterkeringen aan de norm voldoen. Voor de situatie 2050 en 2100 is uitgegaan van klimaatverandering. Voor de primaire waterkeringen is in 2050 en 2100 verondersteld dat alle waterkeringen exact aan de norm voldoen en het huidige beleid blijft worden uitgevoerd als versterkingen nodig zijn. Voor de actuele situatie is uitgegaan van de gegevens op LIWO, deze zijn gebaseerd op de referentiesituatie van de normering en zijn aangevuld met nieuwe gegevens over versterkingen en inschattingen van waterschappen.

Het ‘WaterRisicoProfiel’ onderscheidt zich van inundatiekaarten of losse scenario’s omdat rekening wordt gehouden met alle mogelijke scenario’s die kunnen optreden en de bijbehorende kans van voorkomen. Hierin wordt dus ook rekening gehouden met de sterkte van waterkeringen.