ACTUEEL

‘Waterkracht’ stuwt IRM voort

We hebben in het rivierengebied te maken met veel opgaven. Zoals waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en de zorg voor een leefomgeving die aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en bovendien is er geen ruimte om alles te realiseren.

Duidelijk is dat een sectorale aanpak niet langer werkt. Alleen door de rivier weer als één systeem te zien, opgaven samen te brengen en in samenhang te beoordelen en te realiseren vanuit één gezamenlijke visie kunnen we de Maas en Rijn vitaal en aantrekkelijk houden. Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk daarom samen aan één gezamenlijke visie voor een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied.

Het consortium Waterkracht is geselecteerd om vorm te geven aan de stappen die nodig zijn om IRM te brengen tot een programma onder de omgevingswet (PoW). Het consortium bestaat uit RoyalHaskoningDHV, HKV en Ecorys – indien nodig aangevuld met Infram en Buck Consultants. Het komende jaar wordt gewerkt aan de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) waarna vervolgens het Milieueffectrapport (MER), de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), het Voorkeursalternatief (VKA) en ten slotte het Programma onder de Omgevingswet (PoW) zullen worden opgesteld.

‘Waterkracht’ stuwt IRM voort