ACTUEEL

Rivierbodemdynamiek meenemen in het ontwerp van maatregelen

De rivierbodem is dynamisch en verandert continu op verschillende ruimtelijke schalen. HKV werkt samen met de Universiteit van Twente en Rijkswaterstaat aan een methode om deze rivierbodemdynamiek te kwantificeren uit bodempeilingen. Daarbij maken we gebruik van slimme (wavelet) filtertechnieken en relateren we de erosie- en sedimentatiepatronen langs de rivier aan de afvoer en de geometrie. In het oktobernummer van Land en Water leggen we uit hoe dit inzicht kan helpen om maatregelen zoals nevengeulen en langsdammen beter in te passen in een multifunctionele rivier. Dit leidt uiteindelijk tot minder beheer en onderhoud van de vaargeul. Ook voor andere toepassingen, zoals het tegengaan van bodemerosie, kan de methodiek inzicht bieden door op de juiste ruimtelijke schaal te filteren.

Het artikel is geschreven door Andries Paarlberg, in samenwerking met Pepijn van Denderen, Ralph Schielen en Denie Augustijn, in het kader van het TKI-project UTW01: Morfologische evaluatie van rivieringrepen (Rob Koster).

Artikel Rivierbodemdynamiek in Land en Water

Rivierbodemdynamiek meenemen in het ontwerp van maatregelen