ACTUEEL

Onderzoek voor Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgeleverd

Met trots hebben we (HKV, Witteveen+Bos en Iv-Infra) het onderzoek voor Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgeleverd waarin de impact van zeespiegelstijging op de waterveiligheid van het hoofdwatersysteem en de primaire keringen is bepaald. In het onderzoek is voor verschillende mate van zeespiegelstijging (1, 2, 3 en 5,4m) in kaart gebracht wat het betekent als we doorgaan met de huidige voorkeursstrategie. In het onderzoek is gekeken naar de vereiste versterkingen van dijken, duinen en kunstwerken om aan de normen te blijven voldoen. Er is gekeken naar de hoogte, de kosten en het ruimtebeslag (ruimtebeslag voor benodigde waterkeringen) voor drie varianten van dijkversterkingen: traditionele dijken met constructieve oplossingen om amoveren te voorkomen, groene keringen en innovatieve pipingoplossingen. De deelrapporten zijn inmiddels ook aan de Tweede Kamer gestuurd: https://lnkd.in/eXRRndbk. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met ondersteuning door Deltares.

Wat vindt u ervan? Wij hebben vertrouwen in de toekomst, maar vorm vooral zelf een oordeel. Alhoewel soms grote ingrepen nodig zijn, is ook duidelijk dat de houdbaarheid van het waterkeringensysteem tot 5,4m zeespiegelstijging niet ter discussie staat. Er zijn nog vele aandachtspunten, denk aan buitendijkse gebieden, ruimtelijke inpassing bij natuurgebieden en stedelijke gebieden, scheepvaart, de uitvoerbaarheid en een slimmere aanpak om voldoende ruimte beschikbaar te houden. Ook zijn verdere optimalisaties mogelijk, de eerste aanzet voor oprekmogelijkheden is al gedaan. De vraag is natuurlijk of het de slimste, beste en aantrekkelijkste oplossingen zijn. Bouwstenen om hier verder onderzoek naar te doen zijn beschikbaar, we dragen hier graag aan bij.

dr. ir. B. Kolen Directeur onderzoek en ontwikkeling 0320294231 b.kolen@hkv.nl