ACTUEEL

Methode om bovenregionale risico’s op extreme neerslag in beeld te krijgen

In juli 2021 werd het zuiden van Limburg en delen van de Eifel en Ardennen in Duitsland en België getroffen door extreme regenval en overstromingen, met grote schade en maatschappelijke ontreddering tot gevolg. Eind 2022 is het advies uitgekomen van de Beleidstafel Wateroverlast, die door de minister van IenW was ingesteld om Nederland beter voor te bereiden op dergelijke extreme neerslaggebeurtenissen.

Een van de aanbevelingen van de Beleidstafel was om met bovenregionale stresstesten voor heel Nederland inzichtelijk te maken wat de risico’s zijn van extreme neerslaggebeurtenissen met een omvang ter grootte van de helft van heel Nederland, zoals die zich in juli 2021 heeft voorgedaan. HKV heeft in NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat) samen met Deltares, Sweco, Royal HaskoningDHV en de Waterwerkers gewerkt aan een methode hiervoor. De resultaten daarvan zijn nu beschikbaar via https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2023/methode-bovenregionale-risico-extreme-neerslag/.

Methode om bovenregionale risico’s op extreme neerslag in beeld te krijgen