ACTUEEL

Japan en Nederland werken samen aan klimaatadaptatie

HKV’ers Bas Kolen en Bob Maaskant reisden, samen met twee experts van Deltares en Rijkswaterstaat, op uitnodiging naar Hokkaido in Japan voor deelname aan een Hydraulic Engineering conferentie en voor de uitwisseling van kennis en ervaring met onder meer het ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme, het Hokkaido Development Bureau, het River Center Hokkaido en de universiteiten van Hokkaido en Tokyo.

Nederlandse aanpak
In Japan is er grote interesse in de Nederlandse aanpak voor het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en overstromingsrisico’s. Het gaat dan vooral om de eisen die worden gesteld aan waterkeringen en rivierbedden, de manier van samenwerken en het werken aan bewustzijn rondom overstromingen. Nadat het land in 2018 getroffen werd door een tyfoon met grote overstromingen tot gevolg (220 doden) gingen de vier Nederlandse experts eind 2018 naar het eiland Hokkaido om kennis uit te wisselen.

Normering
Op Hokkaido wordt voor het ontwerp van waterkeringen voor de grotere rivieren uitgegaan van een waterstand die onder de huidige klimatologische condities eens in de 100 tot 150 jaar voorkomt. Het verschil tussen stedelijke en landelijke gebieden is in Hokkaido veel groter dan in Nederland. In Nederland zijn een minimale eis aan basisveiligheid voor alle inwoners en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gebruikt om te komen tot nieuwe normen voor waterveiligheid. “Vanwege de grote verschillen is het echter nog maar de vraag of deze aanpak in Japan voldoet”, stelt Bas Kolen.

Dijkversterking
Volgens Kolen wordt dijkversterking in Japan gezien als een eenmalige inspanning. “In Nederland, met onze plan-do-check-act cyclus is het dijkversterkingsprogramma nooit af. Eens in de twaalf jaar worden nieuwe hydraulische randvoorwaarden (met daarin meegenomen de opgetreden klimaatverandering en nieuwe kennis van het watersysteem) opgesteld naast een instrumentarium voor beoordelen. In Japan is deze actie eenmalig. Dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat de opgetreden klimaatverandering wordt verdisconteerd in de waterkeringen. In Japan zal het risico op termijn dus toenemen tot het moment dat tot een nieuwe of verbeterde aanpak wordt besloten. Daarom is de discussie over klimaatverandering nu zo relevant.”

Samenwerking
Voor de Nederlandse experts was het bijzonder leerzaam om te zien hoe er in Japan in de praktijk wordt omgegaan met overstromingen. Met name op het gebied van evacuaties valt er nog het een en ander te verbeteren. De Nederlandse en Japanse experts willen het komend jaar enkele concrete onderzoeksactiviteiten opstarten met betrokkenheid van zowel overheden, kennisinstituten als bedrijven. In 2019 komt er weer een Japanse delegatie naar Nederland.

Bron: https://www.waterforum.net/
15 januari 2019