ACTUEEL

Dijkversterking stad Tiel

Veel dijken moeten versterkt worden om aan de hoogwaterveiligheidsnorm te voldoen. Binnendijkse versterkingen kunnen lastig uitvoerbaar of erg duur zijn. Versterking in buitendijkse richting – dus richting de rivier – kan dan een goed alternatief zijn. Echter, mag deze buitendijkse versterking niet tot een te grote opstuwing van de hoogwaterstand leiden, tenzij deze gecompenseerd wordt.

Om een goede afweging te kunnen maken tussen binnen- of buitendijks versterken, heeft HKV voor Waterschap Rivierenland (WSRL) voor een aantal dijktrajecten in beeld gebracht hoeveel opstuwing te verwachten is voor de verschillende buitendijkse versterkingsvarianten. Voor het inschatten van de opstuwing hebben we een vuistregel gebruikt, die afhankelijk is van de hoeveelheid rivierafvoer die de rivierwaartse dijkversterking blokkeert. Met de verkregen informatie heeft WSRL inmiddels het voorkeursontwerp voor de dijkversterking vastgesteld. 

Wilt u voor uw dijkversterkingsproject ook inzicht in de effecten van buitendijks versterken of inzicht in compensatiemogelijkheden, neem dan contact op met Andries Paarlberg per e-mail of per telefoon 0320 294238.