PROJECT

Verticale Ruimte voor de Rivier

Dijkversterking, uiterwaardinrichting en veiligheidsbeheer hangen nauw met elkaar samen. In opdracht van Flows Productions en het Wereld Natuur Fonds heeft HKV de toename in dijkversterkingskosten onderzocht wanneer meer opstuwing wordt toegestaan op de Rijntakken.

Tot 2050 staan er projecten op de rol van 300 tot 400 miljoen euro per jaar in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, en 50 tot 100 miljoen voor natuurontwikkeling in en rond de grote wateren. Het Rijk wil wateropgaven beter integreren met elkaar en met ruimtelijke kwaliteit.

In deze studie is een voorlopige analyse gemaakt van het effect van begroeiing op de dijkversterkingsopgaven en -kosten van de Rijntakken. Begroeiing leidt tot verruwing wat resulteert in opstuwing. De resulterende hogere waterstanden hebben gevolgen voor de dijkversterkingsopgaven en – kosten. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd met OKADER. Deze tool is, in samenwerking met Deltares, ontwikkeld door HKV en richt zich op het bepalen van dijkversterkingskosten voor (rivierverruimende) maatregelen.

De resultaten zijn samengevat in een online publicatie: https://dijkenvoorbiodiversiteit.flowsproductions.nl/.