PROJECT

FEWS Webviewer + App MijnWaterAlarm + HKVFEWSPY

Informatie ontsluiten en visualiseren voor iedereen

Informatiesystemen op basis van het configureerbare systeem Delft-FEWS bevatten een schat aan informatie die op vele manieren inzetbaar is. Bijbehorende visualisaties ontsluiten deze data voor specialisten en onderzoekers. Daarnaast zijn de data zeer waardevol voor bedrijven en inwoners van het beheergebied.

FEWS-webviewer
Waterschappen beschikken over grote hoeveelheden meetdata. Deze gegevens worden vaak centraal verzameld, gevalideerd en binnen de eigen organisatie gevisualiseerd met Delft-FEWS. HKV implementeerde voor Waterschap Scheldestromen een webviewer om informatie uit Delft-FEWS te visualiseren in een webbrowser. Deze FEWS-webviewer visualiseert vlakdekkende informatie in een kaart. Voor tijdreeksen kan de gebruiker een locatie op een kaart of uit een tabel kiezen, waarna de informatie in een grafiek of tabel verschijnt. De FEWS-webviewer is beschikbaar op een PC, tablet en smartphone en als app: https://scheldestromen.nl/waterinfo. HKV verzorgt het beheer van de configuratie en de hosting voor de webviewer.

MijnWaterAlarm
Een waterbeheerder heeft twee primaire taken: zorgen voor goede waterbeschikbaarheid en voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Het operationeel waterbeheer luistert nauw, zowel in poldersystemen als in rivier- en beeksystemen. Systemen worden automatisch gemonitord en bij een aantal beheerders ook geautomatiseerd bestuurd. De ‘MijnWaterAlarm’-app presenteert actuele, gemeten en voorspelde waterstanden van locaties uit het eigen gebied van een waterbeheerder. De app verstuurt automatisch een pushbericht bij het overschrijden van zelf ingestelde waterstanden. wordt automatisch een alarmering in de vorm van een pushbericht verstuurd. Voor de waterbeheerder biedt deze app de mogelijkheid om zijn eigen informatiesysteem met eigen locaties te koppelen (bijvoorbeeld uit Delft-FEWS). Wie de app mogen gebruiken en de gegevens mogen ontvangen: alleen medewerkers van de eigen organisatie, andere organisaties in het beheergebied of iedereen die er belangstelling voor heeft (openbaar toegankelijk) bepaalt de waterbeheerder zelf.

Voor het monitoren en versturen van alarmeringen van watergangen in het eigen beheergebied zetten waterbeheerders de app MijnWaterAlarm in. Ingewonnen metingen en berekende verwachtingen die zijn vastgelegd in het informatiesysteem van de beheerder worden gedistribueerd en gevisualiseerd via MijnWaterAlarm.

HKVFEWSPY
Delft-FEWS-configuraties slaan veel tijdreeksen op. Deze tijdreeksen zijn een mooie speeltuin voor inhoudelijk onderzoek, analyses, presentaties en visualisaties. Voorwaarde is wel dat de data eenvoudig ontsloten worden. De toolbox HKVFEWSPY is hiervoor heel geschikt. Gebruikers kunnen de tijdreeksen opvragen via de Delft-FEWS-PI-webservice en ze bewerken binnen een Python-omgeving. Met andere woorden: het is de toegang voor het inrichten van een speeltuin ten behoeve van onderzoek.