Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Mijn OverstromingsRisicoProfiel

Mijn OverstromingsRisicoProfiel

In 2016 hebben we de webservice “MijnOverstromingsRisicoProfiel” gelanceerd. MijnOverstromingsRisicoProfiel berekent de overstromingsrisico’s en waterstanden voor je exacte locatie, uitgaande van een doorbraak van primaire of regionale keringen of wateroverlast in buitendijks gebied. Lees meer


Profielengenerator

Profielengenerator

Waterkeringbeheerders die hun dijken beoordelen, willen natuurlijk rekenen met gegevens die zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie in het veld. Met de HKV-profielengenerator kunnen zij dijken schematiseren met gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Lees meer


Overstromingsrisicoprofiel

Overstromingsrisicoprofiel

Op 8 september 2015 moest het VU Medisch centrum volledig worden ontruimd vanwege wateroverlast na een lek in een waterleiding. Wateroverlast en overstromingen hebben grote gevolgen voor zo’n complexe organisatie die zeer hoge eisen stelt aan de vitale infrastructuur. Lees meer