Proevenverzameling ondergrond

Proevenverzameling ondergrondDe komende jaren wordt er op veel plaatsen in ons land aan de dijken gewerkt. In 2050 moeten ze namelijk voldoen aan de nieuwe Waterwetnormen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. Bij de beoordeling van de dijkveiligheid speelt de sterkte van grond een grote rol.

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta stelt HKV een proevenverzameling op voor de sterkteeigenschappen van voorkomende grondlagen in het beheergebied. We hebben een uitgebreid grond- en laboratoriumonderzoek gespecificeerd volgens de nieuwste inzichten.

Inmiddels hebben ook vele andere waterbeheerders en projecten ondergrondinformatie ingewonnen. HKV helpt Rijkswaterstaat om deze data te verzamelen en analyseren. Daaruit zijn landelijke kentallen voor de sterkte afgeleid, die inzichtelijk maken in hoeverre data uit verschillende gebieden in Nederland overeenkomen. Zo willen we verkennen of data binnen specifi eke grenzen gedeeld kan worden. Dat kan kosten besparen of meer inzicht geven in de veiligheid.

maart 2018

Foto: Waterschap Brabantse Delta

Terug naar overzicht