Effecten Kier Haringvliet

Effecten Kier HaringvlietIn 1970 is de unieke estuariene natuur van het Haringvliet verloren gegaan door de afsluiting van het Haringvliet met de Haringvlietdam. Op 15 november 2018 is het Kierbesluit in werking gesteld waardoor weer een beperkte hoeveelheid zout water het Haringvliet in kan stromen.

We proberen in Nederland steeds meer functies van oppervlaktewateren te combineren. Daarom heeft HKV voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) onderzocht wat de effecten zijn van een grotere sluisopening dan de ‘Kier’. Hiervoor hebben we hydrodynamische en morfologische veranderingen onderzocht en de gevolgen daarvan voor de verplaatsing van vervuild slib, bodemerosie, bevaarbaarheid en hoogwaterveiligheid. Een afstudeerder van de TU Delft (Mark Ruessink) is gestart met onderzoek naar de levensduur van de Haringvlietsluizen. De focus ligt op de functies waterveiligheid, het spuien en de zoutindringing, waarbij hij ook de invloed van zeespiegelstijging op deze functies onderzoekt.

Terug naar overzicht