Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlastSamen met gemeenten en waterschappen werken we op dit moment aan drie cases waarin we een integrale risicoanalyse uitvoeren. Deze integrale risicoanalyse heeft betrekking op de bijdrage van het watersysteem, de openbare ruimte en de crisisbeheersing aan het totale risico op water 'op een plek waar het niet hoort':
• wateroverlast in stedelijke omgeving door piekbuien;
• wateroverlast in het landelijke gebied door langdurige neerslag;
• effecten van doorbraken van primaire en regionale keringen en hoogwater in buitendijks gebied.

We willen in deze cases de meerwaarde vaststellen van de integrale benadering, waar voorheen naar risico's voor alle (deel)watersystemen apart werd gekeken.
 
Om de meerwaarde van een integrale risicoanalyse aan te tonen, om stakeholders kennis te laten maken met de (aanpak van een) integrale risicoanalyse en om een eerste stap te zetten naar een gezamenlijk raamwerk zijn we begonnen met het uitwerken van enkele cases als voorbeeld.
 
Een integrale risicoanalyse voeren we uit, samen met de betrokkenen, op basis van beschikbare informatie, techniek, beschikbare instrumenten en expert judgement. Dit onderzoek naar de potentie en effictiviteit van een integrale risicoanalyse wordt gedaan in opdracht van de tijdelijke Commissie Wateroverlast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Vreugdenhil per telefoon 0320 294218 of per e-mail.

2 oktober2018

Terug naar overzicht