Kennisdag regionale waterkeringen

Kennisdag regionale waterkeringenOp donderdag 21 juni vond in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Aan de orde kwam onder meer meerlaagsveiligheid. Kees de Jong van Waterschap Brabantse Delta en HKV'er Hanneke Vreugdenhil gaven gezamenlijk een presentatie over dit onderwerp.

Impuls
Het waterschap wil een impuls geven aan het concept meerlaagsveiligheid, omdat preventie weliswaar een belangrijke pijler is onder waterveiligheid. Maar het draait daarbij ook om een goede ruimtelijke inrichting achter de keringen en om een goede calamiteitenbeheersing, aldus De Jong. Wat zijn de ambities van het waterschap op het gebied van MLV?
1. Overstromingsrisico’s worden voor iedereen inzichtelijk gemaakt;
2. De geaccepteerde risico’s worden expliciet gemaakt;
3. Het waterschap neemt hierbij geen verantwoordelijkheid voor het risico van anderen over, maar maakt wel duidelijk wat het risico en de gevolgen betekenen voor hun beheergebied.

Daarna zette hij kort uiteen wat deze ambitie betekent voor informatiemanagement, communicatie en beleid van het waterschap. Vervolgens vertelde Vreugdenhil wat meer over de tot dusver opgedane kennis, ervaringen en inzichten bij het toepassen van het concept van meerlaagsveiligheid. De belangrijkste:
- Geef aan wat wordt verwacht van inzet van de verschillende verantwoordelijken (het waterschap, de gemeente, de provincie, het rijk, bedrijven, burgers).
- Presenteer gevolgbeperking of ‘weerbaarheid en veerkracht’ als aantrekkelijk toekomstperspectief. Zorg voor een goed verhaal.
- Geef altijd inzicht in consequenties van waterbezwaar. Wat wordt geaccepteerd?
- Het werken aan gevolgbeperking (laag 2) stimuleert regionale samenwerking.
- Neem kennisleemtes weg.
- Gebruik ruimtelijke opgave als aanleiding voor ontwikkelingen in een bepaald gebied en neem water daarin mee (omgevingsvisie).
- Zorg dat je data op orde zijn (inzicht in risico’s / gevolgen).
- Vertel waarom én waarom niet. 

Pilots

Het waterschap is samen met HKV inmiddels aan de slag gegaan om in enkele pilots de uiteenlopende aspecten van MLV nader te verkennen. Er is bijvoorbeeld voor alle objecten van het waterschap een risicoprofiel gemaakt. Dit kan input geven aan de keuze van maatregelen.

In de pilot ‘Gebiedsontwikkeling’ gaat het om het bespreekbaar maken van uiteenlopende alternatieven voor waterveiligheid. Daarmee sta je volgens Vreugdenhil als waterschap veel beter gesteld als je gaat deelnemen in gebiedsprocessen waarin waterveiligheid één van de opgaven is. De pilots van het waterschap geven een goed voorbeeld van een concrete aanpak hoe je kunt beginnen met meerlaagsveiligheid.

Tot slot deed Hanneke Vreugdenhil nog een oproep aan de aanwezigen. STOWA wil graag meelopen in pilots/MLV-pilots en -trajecten van waterschappen om de opgedane kennis en inzichten te toetsen en verder aan te scherpen. 

Het volledige verslag is inzichtelijk op de pagina Waterweren.
De volledige film is beschikbaar op You Tube.

Bron: STOWA

9 juli 2018

Terug naar overzicht