Cursus Modern rivierbeheer

Cursus Modern rivierbeheerDe beperkte ruimte die in de rivier voorhanden is en het intensieve gebruik van de rivier, noopt tot een zeer zorgvuldige afweging van de effecten van ingrepen. Bij rivierprojecten wordt dan ook een zwaar beroep gedaan op kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie. Naast de aanleg van maatregelen zijn de beheersconsequenties steeds belangrijker. We hebben het dan over kosten, duurzaamheid, fysische en ecologische veranderingen die kunnen optreden tijdens en (lang) na uitvoering van rivierkundige maatregelen. De hieruit volgende consequenties voor het rivierbeheer moeten bekend zijn vóór uitvoering van maatregelen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan het hoogwaterprogramma Ruimte voor de Rivier, het duurzaam gebruik van de rivier als transportweg en maatregelen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtijn Water. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Van de cursisten wordt niet verwacht dat ze uitgebreide kennis van rivieren bezitten. Doelstelling van de cursus, naast kennisoverdracht, is dat de cursist na de cursus redelijk in staat is de rivierkundige problematiek te herkennen, weet wanneer assistentie van deskundigen ingeroepen moet worden en enigszins begrip heeft voor de complexiteit van de technische en maatschappelijke materie.

Met Hermjan Barneveld als cursusleider en Andries Paarlberg, Matthijs Kok en anderen die onderdelen verzorgen van deze cursus die georganiseeerd wordt door PAO Techniek en Management.

Meer informatie via de website van PAO.

2 mei 2018

Terug naar overzicht