ACTUEEL

Doel van reductie van de CO2-uitstoot in 2022 ruimschoots behaald

Het jaar 2022 laat zien dat het doel van reductie van de CO2-uitstoot met 10% ruimschoots is gehaald. De doelen die we ons gesteld hadden voor 2024, zijn in 2024 op een onderdeel na al gehaald. Alleen de reductiedoelstelling voor het onderdeel zakelijk reizen met privé auto’s is het einddoel nog niet gehaald, maar zijn we op de goede weg. Het doel was om jaarlijks 4% te reduceren. Er zal in 2023 gekeken worden of deze trend zich voortzet of dat er voor 2024 aanvullende maatregelen moeten worden gedefinieerd.

A. Inzicht

De CO2-footprint wordt halfjaarlijks en jaarlijks berekend en intern en extern gecommuniceerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de CO2-uitstoot voor scope 1 (directe emissie), scope 2 (indirecte emissie) en business travel voor het basisjaar 2019 en de jaren 2020, 2021 en 2022.

De totale CO2-uitstoot in het uitgangsjaar 2019 was 173 ton (scope 1: 69 ton, scope 2: 6 ton, business travel: 98 ton).

De totale jaarlijkse emissie was in 2019 2,4 ton/FTE, in 2020 was dit 0,9 ton/FTE, in 2021 was dit 0,8 ton/FTE en in 2022 was dit 1,5 ton/FTE. De jaren 2020 en 2021 waren uitzonderlijke jaren met de coronacrisis.

Voor het jaar 2022 is duidelijk in de cijfers terug te zien dat het aantal reisbeweging naar klanten (business travel en gebruik eigen wagenpark) weer is toegenomen. Ten opzichte van 2019 is er nog wel steeds sprake van een reductie. Dit wordt veroorzaakt door verschillende maatregelen, zoals afname omvang van het eigen wagenpark, de samenstelling van het eigen (meer elektrische auto’s). Ook worden er meer overleggen via video-conferencing gehouden, waardoor er minder reiskm’s voor projecten worden gemaakt. Dit geldt ook voor de km’s van vliegverkeer.

We verwachten een blijvend effect in de toename van het aantal digitale overleggen ten opzichte van het jaar 2019 door de COVID-crisis. We streven ernaar de komende jaren het aantal te reizen kilometers en met name de CO2-uitstoot daarvan verder te reduceren.

B. Reductie

De reductiedoelstelling die we ons als HKV gesteld hebben is de CO2-uitstoot per FTE met 10% te reduceren in de periode 2020-2024, ten opzichte van het basisjaar 2019. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse reductie van 2% ten opzichte van het basisjaar 2019.

De reductiedoelen uitgesplitst per scope en voor business travel zijn:

Scope 1:

  • Reductie CO2-uitstoot per FTE door verbranding aardgas met 10% in de periode 2020-2024, ten opzichte van 2019. Dit betekent een gemiddelde reductie van 2% per jaar.
  • Reductie CO2-uitstoot per FTE door gebruik eigen wagenpark met 20% in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 4% per jaar in de periode 2020-2024.
  • Scope 2:
  • Reductie van CO2-uitstoot per FTE met 10% ten opzichte van 2019 door elektriciteitsgebruik kantoor Delft in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 2% per jaar in de periode 2020-2024.
  • Doelstelling binnen scope 2 betreft ook doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen of groene stroom.
  • Toename van elektrische auto’s in het eigen wagenpark; 25% van de auto’s in eigen wagenpark is elektrisch in 2024 (in 2019 was dit 12%).
  • Business Travel:
  • Reductie CO2-uitstoot per FTE van 20% ten opzichte van 2019 voor zakelijk verkeer met privéauto’s en treinreizen in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 4% per jaar in de periode 2020-2024.
  • Reductie CO2-uitstoot per FTE van 50% ten opzichte van 2019 door zakelijk vliegen < 700 km in de periode 2020-2024. Dit betekent een gemiddelde reductie van 10% per jaar in de periode 2020-2024.
  • Stabilisatie CO2-uitstoot per FTE ten opzichte van 2019 door zakelijk vliegen > 700 km in de periode 2020-2024.

Maatregelen

De maatregelen die we nemen om de CO2-uitstoot van HKV te reduceren zien we vooral op het gebied van mobiliteit: HKV blijft haar medewerkers stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken en het wagenpark wordt steeds zuiniger. Voor de toekomst, na corona, verwachten we dat er bij de uitvoering van projecten meer project-overleggen op afstand plaats zullen vinden. Naar verwachting zal 1 op de 4 project-overleggen op afstand plaats vinden. Voor de periode 2020-2024 is dit een belangrijke maatregel waarmee we als HKV verwachten de CO2-uitstoot van het eigen wagenpark en zakelijk verkeer door privéauto’s met 20% te kunnen reduceren ten opzichte van het basisjaar 2019.

Een belangrijk deel van het zakelijk verkeer van HKV betreft het vliegverkeer voor buitenlandse projecten. De uitstoot die hiermee samenhangt fluctueert sterk tussen jaren en hangt af van het aantal projecten in het buitenland. Reductie voor lange afstandsvluchten past niet in het beleid van HKV. Wel willen we onze medewerkers stimuleren de trein te pakken voor de kortere afstanden.

ir. D.F. Honingh adviseur Water en klimaat d.honingh@hkv.nl