ACTUEEL

Actualisatie overstromingsscenario’s voor Provincie Noord-Brabant

Dinsdag 20 juni ondertekenden de provincie en HKV een overeenkomst voor het project Actualisatie overstromingsscenario’s. De provincie geeft hiermee, in samenwerking met waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta, opdracht aan HKV om de overstromingsmodellen te actualiseren.

Een overstromingsscenario laat zien hoe een overstroming, bijvoorbeeld door een dijkdoorbraak, op een bepaalde plaats op een bepaalde manier verloopt. Het geeft informatie over aspecten als waterdiepte, stroomsnelheid en omvang van de overstroming in een bepaalde situatie. De huidige overstromingsscenario’s van de provincie zijn verouderd. Om deze scenario’s te vernieuwen zetten de partijen in op een nieuw model. Henk Meerman, senior beleidsadviseur waterveiligheid provincie Noord-Brabant: “We zijn blij dat we nu, na een uitgebreide voorbereidingsfase, met adviesbureau HKV kunnen starten met de realisatie van een actueel model.”

Bewustzijn en begrip van overstromingen vergroten

Overstromingsscenario’s helpen bij het maken van calamiteitenplannen, het nemen van besluiten in crisissituaties, het ontwerpen van ruimtelijke plannen langs rivieren en het verstrekken van informatie aan inwoners. De actualisatie van de Brabantse overstromingsscenario’s door HKV vindt plaats in 3 deelprocessen: basisgegevens verzamelen, schematisaties opbouwen en scenario’s opstellen en uitvoeren. Vanwege de grootte van het gebied langs de Maas is het project verdeeld in deelgebieden. HKV start met het grootste deelgebied, waarna op basis van resultaten en evaluatie 2 overige deelgebieden aan de beurt zijn. De oplevering van het model is in oktober 2024.

Focus op doorbraken langs de Maas

Het nieuw te ontwikkelen model richt zich vanwege de omvang en complexiteit in eerste instantie op dijkdoorbraken langs de Maas in Noord-Brabant. De vervolgstap is dat ook de regionale dijken, die ons land beschermen tegen binnenwater uit de vele meren, kleine rivieren en kanalen, meegenomen worden. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan de taak van de provincies om zorg te dragen voor actuele overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten (verplichting vanuit de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).

Over de samenwerking

De provincie en waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta trekken en financieren als beheerders van de primaire keringen (dijken) gezamenlijk het project. Ook waterschappen de Dommel en Rivierenland en Rijkswaterstaat zijn ondersteunend betrokken bij het project voor gegevensvoorziening en advies.

Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water-en-bodem/2023/provincie-brengt-gevolgen-door-dijkdoorbraken-beter-in-beeld

ir. D.P. de Bake senior adviseur Veiligheid en crisisbeheersing d.debake@hkv.nl