Advies
Onderzoek en Ontwikkeling
Producten
Nieuws
Over HKV
Publicaties
Contact
 
Werken bij HKV LIJN IN WATER
www.hkv.nl NEDERLANDS ENGLISH
www.hkv.nl
www.hkv.nl
www.hkv.nl
Serious gaming
Dit project is onderdeel van het innovatiespoor dat leidt tot het succesvol kunnen uitrollen van trainingsconcepten en oefenmodules voor Flood Control organisaties. Hierin wordt specifiek ingezet op serious gaming als onderdeel van training- en oefenprogramma’s.


www.hkv.nlLees Verder
Serious gaming
Multi-party besluitvorming

Onder de vlag van het innovatieprogramma Flood Control 2015 werken TNO Defensie en Veiligheid en HKV LIJN IN WATER aan de verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van multi-party beleidsteams tijdens crises door het ondersteunen van deze beleidsteams en hun partners bij de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB).


www.hkv.nlLees Verder
Multi-party besluitvorming
Uitwerken landelijk beeld LCO

HKV LIJN IN WATER werkt voor de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) een nieuw format uit van het Landelijk Beeld (het situatierapport van de LCO), waarbij tevens de benodigde taken, rollen en verantwoordelijkheden van de LCO worden vastgelegd.


www.hkv.nlLees Verder
Uitwerken landelijk beeld LCO
Beschrijven van menselijk gedrag in crisissituaties - zelfredzaamheid

In het Flood Control 2015 project Menselijk gedrag in crisissituaties - zelfredzaamheid werken HKV LIJN IN WATER en TNO samen om op een systematische wijze de inhoud en omvang van zelfredzaamheid van burgers bij crises en met name verschillende overstromingen te beschrijven.


www.hkv.nlLees Verder
Beschrijven van menselijk gedrag in crisissituaties - zelfredzaamheid
Bijdrage aan Waterproef

Van maandag 3 tot vrijdag 7 november 2008 vond de nationale oefenweek Waterproef plaats. Zo'n 10.000 bestuurders en hulpverleners deden aan Waterproef mee. Tijdens een aantal oefeningen kregen ze te maken met de ergst denkbare overstromingen. HKV LIJN IN WATER kan van een succesvolle bijdrage spreken op meerdere fronten.


www.hkv.nlLees Verder
Bijdrage aan Waterproef
Bescherming Vitale Infrastructuur
HKV LIJN IN WATER is betrokken geweest bij het project "Bescherming Vitale Infrastuctuur", dat onder coördinatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. Voor dit project is het ministerie van Verkeer & Waterstaat verantwoordelijk voor de sector ‘keren en beheren oppervlaktewater’.


www.hkv.nlLees Verder
Risico benadering voor de grensoverschrijdende dijkringen langs de Nederrijn
Ontwikkeling van een gezamenlijke risicobenadering en vaststellen van de invloed van maatregelen voor dijkring 48 en 42.

In het samenwerkingsverband tussen Nordrhein-Westfalen, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat (Duits Nederlandse Werkgroep Hoogwater) is besloten onderzoek uit te voeren naar het overstromingsrisico in de grensoverschrijdende dijkringgebieden 42 (Ooij en Millingen) en 48 (Rijn en IJssel).


www.hkv.nlLees Verder
VIKING en oefening HAGAR
HKV LIJN IN WATER heeft in opdracht van VIKING het totale draaiboek voor de oefening HAGAR opgesteld. Dit gebeurde door middel van intensieve samenwerking met vertegenwoordigers uit alle deelnemende organisaties.


www.hkv.nlLees Verder
Crisisoefening Dijkwaard, Provincie Noord-Holland,
Ondersteuning bij de voorbereiding, het uitwerken, begeleiden en evalueren van de bestuurlijke crisisoefening Dijkwaard 2004. De oefening was gericht op het toetsen van de provinciale proceskennis omtrent structuren, netwerken, procedures, verantwoordelijkheden, alarmering en communicatie.


www.hkv.nlLees Verder
Netwerkoefening Samenwerking Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten
Opzetten en houden van een Netwerkoefening rond het thema “Samenwerking tussen provincie en gemeenten” tijdens een drietal workshops voor Zuid-Hollandse overheden.


www.hkv.nlLees Verder
Beleidsoefening Dilemma
Ondersteuning bij de ontwikkeling en begeleiding van een hoogwateroefening. Deze oefening vormde de afsluiting van een vierjarige oefencyclus van de provincie Gelderland. Aan de oefening hebben ruim 120 deelnemers meegedaan verspreid of meerdere organisaties, teams en locaties. Voor de oefening heeft de Provincie Gelderland de oefenprijs 2003 gewonnen van het programma effectief oefenen.


www.hkv.nlLees Verder
Netwerktraining Hollandse Delta (gepland 2007)
Organiseren van enkele netwerktrainingen voor de medewerkers van waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland met als doel bewustwording ten opzichte van de rol tijdens calamiteiten van ieder organisatie. Diverse scenario’s worden hierbij doorlopen met specifieke aandacht voor signalering, berichtgeving, alarmering en maatregelen en acties.


www.hkv.nlLees Verder
Trainingen calamiteitenorganisaties RWS-NH
Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft HKV LIJN IN WATER gevraagd de opleiding, training en oefening te verzorgen rondom de recentelijk nieuw opgestelde 'Calamiteitenbestrijdingsplannen Waterkwaliteit en Waterkwantiteit Noordzeekanaalgebied'. Er worden ongeveer 80 werknemers van Rijkswaterstaat (zowel managers als operationele mederwerkers) opgeleid voor het gebruik van de plannen.


www.hkv.nlLees Verder
Beschikbare en benodigde tijd bij evacuatie
Onderzoek naar de benodigde en de beschikbare tijd voor het uitvoeren van een preventieve evacuatie binnen Nederland. Hiervoor is voor diverse plaatsen langs de kust en de rivieren de beschikbare tijd, afhankelijk van het bezwijkmechanisme bepaald en gerelateerd aan de benodigde tijd voor evacuatie.


www.hkv.nlLees Verder
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij wateroverlastschade
Doelstelling van dit project was om te onderzoeken in hoeverre risico’s van waterschade zijn te verzekeren en welke rol de (rijks)overheid speelt bij de afhandeling van de schade bij relatief grootschalige overstromingen. Het betreft dan zowel de schade aan (bedrijfs) gebouwen en inboedels als ook de schade aan land- en tuinbouwgewassen.


www.hkv.nlLees Verder
Juridische verantwoordelijkheid bij het inzetten van noodoverloopgebieden
In opdracht van de Provincie Noord-Holland is onderzocht wie de juridische verantwoordelijkheid draagt voor het inzetten van noodoverloopgebieden (die ingezet worden bij calamiteiten) en hoe vervolgens de schade afgehandeld dient te worden. De aanpak is ontwikkeld in samenspraak met de juridische afdeling van de Provincie Noord-Holland en de vakgroep waterstaatsrecht van de Universiteit Utrecht.


www.hkv.nlLees Verder
Rijk en evacuaties
Het opstellen van het landelijke draaiboek evacueren. Het doel van dit project is: het (in samenhang met de rol van de andere actoren) planmatig voorbereiden van het Rijk op de coördinatie en besluitvorming bij evacuatie.


www.hkv.nlLees Verder
'Overstroming dijkring 14' voor conferentie Katrina Lessons learned
Voor de conferentie “Katrina Lessons learned” (31 mei 2006 in het Kurhaus te Scheveningen) is een presentatie gemaakt en gehouden, waarin drie overstromingscenario’s gemaakt zijn voor Dijkring 14 (Centraal Holland). Deze scenario’s laten het overstromingsverloop zien bij verschillende breslocaties in de dijkring.


www.hkv.nlLees Verder
Van dreigend hoogwater tot en met evacuatie
Project dat op initiatief van HKV LIJN IN WATER wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Leven met Water. Doel van het project is om rampenbestrijders in de algemene kolom en de functionele kolom water zowel op nationaal als regionaal zich adequaat voor te bereiden op overstromingen.


www.hkv.nlLees Verder
Omgaan met overstromingsrisico’s
HKV LIJN IN WATER heeft in een consortium gewerkt aan een voorstudie voor het project Omgaan met Overstromingsrisico's (OMO). Het denken in overstromingsrisico's in plaats van in kansen is een omslag waarin binnen het project OMO aandacht aan wordt geschonken. De hoofdvraag is: wat betekent de omschakeling in denken van kansen(reductie) naar een risicobenadering voor het beleid?


www.hkv.nlLees Verder
JONAS: verankering FLIWAS in de rampenbestrijding
JONAS is een recent initiatief voor Leven met Water (RWS-DWW, STOWA, HKV, ERC, In-Pact, Veiligheidsregio, waterschap, gemeente en provincie en regio Haaglanden & Fryslan). Doel is de informatievoorziening tussen waterbeheerders en crisismanagement en de communicatie naar de burger nader in te vullen op basis van FLIWAS.


www.hkv.nlLees Verder
Internationaal draaiboek hoogwater (GDH, NOAH), STOWA
Begeleiding en coördinatie van de ontwikkeling van het Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater (GDH). Ontwerp en realisatie van de internationale versie van het Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater (NOAH-project) en de implementatie daarvan ten behoeve van Nederlandse en Duitse waterbeheerders en gemeenten langs de Rijn (systeem FLIWAS) en Franse waterbeheerders en gemeenten in het stroomgebied van Maas en Schelde.


www.hkv.nlLees Verder
Donau Alarmsysteem, Donaulanden
Ontwikkeling, bouw en implementatie van het Donau Alarmsysteem voor de waarschuwing en afhandeling van grensoverschrijdende watergebonden milieuverontreinigingen. Tot onze werkzaamheden behoorden: de internationaal juridische aspecten vastgelegd in de Donau-conventie, het ontwerp van het communicatiesysteem, de bouw van de IT-componenten van het systeem, de implementatie van het systeem,


www.hkv.nlLees Verder
Landelijk draaiboek hoogwater- en stormvloedcrises
Opstellen van een landelijk draaiboek hoogwater- en stormvloedcrises. Het accent in het draaiboek ligt bij de benoeming van de bovenregionale aspecten en de informatieve- en bestuurlijke en organisatorische opschaling. Centraal hierin is de uitvoerende taak van het ministerie van Verkeer & Waterstaat voor de hoofdwatersystemen.


www.hkv.nlLees Verder
Betooglijn maatgevende overstromingsscenario’s
De doelstelling is het opstellen van een, op heldere uitgangspunten gebaseerde betooglijn voor maatgevende overstromingsscenario’s. Dit doen we voor mogelijke overstromingen uit zee, rivieren en IJsselmeergebied. Onder maatgevend verstaan we een worst credible flood. Het begrip maatgevende overstromingsscenario heeft geen directe relatie met de maatgevende situatie waarop de waterkeringen zijn gedimensioneerd.


www.hkv.nlLees Verder
Handreiking Watertekort en Warmte LCW
Opstellen van de nieuwe LCW-draaiboeken en uitwerken van calamiteitenscenario's. Resultaat is een actueel draaiboek voor de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) waarin de afspraken en procedures zijn beschreven volgens welke de LCW dient te handelen. Het draaiboek is gebaseerd op een viertal scenario’s van watertekort en/of warmtesituaties.


www.hkv.nlLees Verder
Rampenbestrijdingsplan grootschalige wateroverlast Haaglanden

Het opstellen van een rampenbestrijdingsplan grootschalige wateroverlast voor de Hulpverleningsregio Haaglanden. Hierbij worden drie vormen van grootschalige wateroverlast onderscheiden: 1) extreme neerslag 2) boezemkadebreuk en 3) doorbraak van een primaire waterkering.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen een verwachte en een onverwachte gebeurtenis.


www.hkv.nlLees Verder
Rampenbestrijdingsplan hoogwater Maassluis
Het opstellen van een rampenbestrijdingsplan voor hoogwater op de Nieuwe Waterweg (stormvloed) en de Binnenhaven (neerslag).


www.hkv.nlLees Verder
RBSO (Rampenbeheersingsstrategieën Overstromingen Rijn en Maas)
In het kader van RBSO heeft HKV LIJN IN WATER de effecten van noodmaatregelen op de overstromingskans berekend. Er is onder andere aandacht besteed aan het inzetten van noodoverloopgebieden en het aanbrengen van zandzakken.


www.hkv.nlLees Verder
Geautomatiseerd Draaiboek Zwarte Water en Overijsselse Vecht
De implementatie van het gezamenlijk draaiboek hoogwater Zwarte Water en Overijsselse Vecht in GDH betrof de analyse van de bruikbaarheid van de draaiboek- en meetgegevens, de coördinatie van de voorbereidende technische activiteiten hiervoor in de organisaties (twee provincies en vier waterschappen), het invullen van de draaiboekgegevens in het GDH, het geven van een gebruikerstraining en het organiseren, coördineren en evalueren van een afsluitende hoogwateroefening.


www.hkv.nlLees Verder
Calamiteitenbestrijdingsplannen afvalwaterketen Schieland en Krimpenerwaard
Het coördineren, faciliteren en uitvoeren van het opstellen van de calamiteitenbestrijdingsplannen afvalwaterketen voor het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.


www.hkv.nlLees Verder
Calamiteitenbestrijdingsplannen waterkwantiteit en -kwaliteit NZK-gebied
HKV LIJN IN WATER heeft samen met Trimension gezorgd voor de uitwerking van de calamiteitenbestrijdingsplannen voor waterkwaliteit en waterkwantiteit voor het Noordzeekanaalgebied. De informatie voor de uitwerking van de bestrijdingsplannen is middels een enquête en een workshop verzameld.


www.hkv.nlLees Verder
Calamiteitenbestrijdingsplannen watersystemen en -keringen Hollandse Delta
Het coördineren, faciliteren en uitvoeren van het opstellen van de calamiteitenbestrijdingsplannen waterkeren en watersystemen voor het waterschap Hollandse Delta. Hierbij zijn de plannen van de rechtsvoorgangers geïntegreerd en zijn noodzakelijke detailuitwerkingen en leemtes gesignaleerd en uitgezet in de organisatie. Bij het opstellen van het plan waterkeringen is ook een besluit voorbereid voor de wijze waarop het dijkleger is georganiseerd.


www.hkv.nlLees Verder
Calamiteitendraaiboek water Zuid-Holland
Aanpassen en updaten van de calamiteitendraaiboeken: “hoogwater kust” en “hoogwater rivieren”. Opstellen van nieuwe draaiboeken “regionale wateroverlast” en “watertekort”. De draaiboeken vormen een bijlage van het Provinciaal Coördinatieplan zoals dat in ontwikkeling is. Voor alle draaiboeken zijn eenduidige opschalingscriteria vastgelegd.


www.hkv.nlLees Verder
Bestrijdingsplannen Hoogheemraadschap van Rijnland
Ondersteuning bij het opstellen van het calamiteitenplan en de bestrijdingsplannen. Werkzaamheden zijn onder andere het toetsen van de planvorming aan de wettelijke verplichting, vergelijkbaar maken van faseringen en alarmering, leesbaarheid en stijl uniformeren, werkwijze uitwerken in flow-diagrammen.


www.hkv.nlLees Verder
Draaiboeken voor watercalamiteiten Utrecht
Aanpassen, updaten en trainen van het calamiteitendraaiboek: “hoogwater”, en opstellen van de calamiteitendraaiboeken: “wateroverlast” en “droogte”. De draaiboeken vormen een bijlage van het Provinciaal Coördinatie Plan.


www.hkv.nlLees Verder
Risico inventarisatie Regge en Dinkel,
Voor de waterschappen Regge en Dinkel, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta hebben we water gerelateerde risicovolle objecten binnen het beheergebied geïnventariseerd. Onderzocht is welke beginscenario’s kunnen leiden tot het falen van objecten, wat de kans hierop is en wat de gevolgen zijn.


www.hkv.nlLees Verder
Bepaling groepsrisico’s voor overstromingen
In opdracht van Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben we het groepsrisico bepaald voor grootschalige overstromingen, conform de methode die gangbaar is voor het bepalen van externe veiligheidsrisico’s (chemische fabrieken en dergelijke). De resultaten zijn opgenomen in het boek “Risico’s in bedijkte termen. Een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromen”.


www.hkv.nlLees Verder
Terugkeren na een overstroming
Samen met de Provincie Overijssel is onderzoek uitgevoerd naar het tijdvak na een de overstroming, de terugkeer. Vragen die centraal stonden waren: hoe lang duurt het voordat een gebied weer watervrij is en wat moet er gebeuren om het gebied weer bewoonbaar te maken, wie zijn daarbij betrokken en hoelang duurt dat dan.


www.hkv.nlLees Verder
Begeleiding bouw evacuatiemodule FLIWAS
In opdracht van STOWA heeft HKV LIJN IN WATER de bouw van de evacuatiemodule van FLIWAS begeleid. De begeleiding betrof zowel het contact en de afstemming met de toekomstige gebruikers als het projectmanagement van het ontwerp en de bouw.


www.hkv.nlLees Verder
Consequenties opvang en evacuatiestrategieën
Voor de provincie Zuid-Holland wordt dit onderzoek begin 2007 uitgevoerd. Voor verschillende dijkringen worden de consequenties van opvang- en evacuatiestrategieën in termen van rampenbestrijdingsprocessen inzichtelijk gemaakt bij een dreigend overstromingsscenario vanuit de zee of rivier. Verder wordt een prioriteit vastgesteld voor uit te voeren processen en wordt de afstemming tussen gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en provincie ingevuld.


www.hkv.nlLees Verder
Terug naar overzicht