Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te houden of te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij helpen waterbeheerders met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van de toepassing van de nieuwe normeringssystematiek, het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen en het verkrijgen van inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot evacuatie bij een dreigende overstroming.

Projecten

Overstromingsrisicoprofiel

Overstromingsrisicoprofiel

Op 8 september 2015 moest het VU Medisch centrum volledig worden ontruimd vanwege wateroverlast na een lek in een waterleiding. Wateroverlast en overstromingen hebben grote gevolgen voor zo’n complexe organisatie die zeer hoge eisen stelt aan de vitale infrastructuur. Lees meer


Waterkering bezweken, proef geslaagd

Waterkering bezweken, proef geslaagd

Op 14 oktober 2015 rond 06:25 uur bezwijkt de veendijk van de Leendert de Boerspolder. Geen calamiteit, maar een succes! Het is het voorlopige resultaat van de dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder waar de theorie is getoetst aan de praktijk. Lees meer


Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI)

Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI)

In 2015 heeft HKV haar werkzaamheden aan het nieuwe WTI voortgezet. We hebben meegedraaid in het software-ontwikkelteam en bijgedragen aan de (semi)probabilistische kalibratie voor het faalmechanisme piping. Lees meer